#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Sál Kulturního domu - rezervace

 

 

 

 

Provozní řád pro kulturní sál KD
 

Provozní řád pro uživatele kulturníhosálu

Provozní a řád kulturního sálu v Čavisově vydaný

Zastupitelstvem obce dne 10. 3. 2014 pod č. usnesení XX/238

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Tento provozní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele kulturního sálu, kteří ho využívají pro skupinové nebo individuální sportovní aktivity (cvičení pro ženy, jóga, aerobic, badminton a další sportovní akce).

  2. Vlastníkem a provozovatelem kulturního sálu je Obec Čavisov. Odpovědná osoba za provoz kulturního sálu je paní Halina Kudelová.

  3. Provozní řád je závazný pro všechny uživatele. Za dodržování „Provozního řádu“ zodpovídá:

 1. U skupinových akcí (jóga, aerobic, cvičení pro ženy a další skupinové sportovní akce) osoba stanovená ve „Smlouvě o nájmu“.

 2. U individuálních akcí - pronájem sálu za účelem hry badmintonu, zodpovídá osoba uvedená v rezervační tabulce (dále jen „uživatel“).

  1. Povinnost dodržovat ustanovení Provozního řádu vzniká v okamžiku vstupu do kulturního sálu a jeho přilehlých prostor.

  2. Za děti a mládež do 18 let nesou plnou zodpovědnost jejich rodiče. Pro děti do 15 let je bez doprovodů rodičů nebo osoby starší 18 let vstup zakázán.

  3. Provozní doba: celoroční 8.00 – 22.00 hod

Provozovatel si vyhrazuje právo na její změnu či omezení např. z důvodu oprav, údržby, konání kulturních akcí, jako jsou plesy, svatby, rodinné oslavy, pohřby apod., pro které je kulturní sál přednostně určen. O této skutečnosti uvědomí uživatele min 3 dny předem způsobem obvyklým (webové stránky, rozhlas, telefon).

 

2. REZERVACE SÁLU

2.1 U dlouhodobých pronájmů s pravidelně se opakujícími hodinami (cvičení pro ženy, jóga, aerobic) se uzavírá Smlouva o nájmu“ mezi obcí Čavisov a nájemcem. Rezervace pro tyto pronájmy jsou pevně dané.

2.2 U individuálních pronájmů za účelem hry badmintonu lze rezervaci provést telefonicky nebo on-line rezervačním systémem na webových stránkách obce www.cavisov.cz, odkaz Rezervace sálu KD. Pronájem sálu za účelem hry badmintonu je určen výhradně pro občany obce Čavisov.

  1. Uživatel je povinen činit objednávky badmintonu výhradně svým celým jménem (jméno a příjmení) a uvede platný telefonický kontakt.

  2. Přijatá objednávka je vždy závazná. Závazná je i doba pronájmu. Závaznou objednávku ze strany uživatele lze zrušit telefonicky nebo osobně nejpozději 24 hodin předem. Rezervaci nelze zrušit po rezervaci a nájemce ji uhradí v plné výši.

  3. Klíče pro zpřístupnění sálu pro badminton si budou mezi sebou předávat jednotliví nájemci podle rezervační tabulky. Příklad: pokud budou rezervace na sebe přímo navazovat, předají si uživatelé klíče na místě. Pokud bude mezi rezervacemi prodleva, vyzvedne si následný uživatel klíče u uživatele posledního.

  4. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné ztráty cenností uživatelů (mobilní telefony, peníze, šperky apod.) ponechané v sále a přilehlých prostorách.

 

3. POVINNOSTI A OMEZENÍ UZIVATELŮ

Uživatelé jsou povinni:

  1. Řídit se Provozním řádem, ostatními směrnicemi a pokyny provozovatele a vlastníka kulturního sálu

  2. Vstupovat do kulturního sálu výhradně prostředním vchodem. Zákaz vstupu je přes Obecní úřad nebo pohostinství „DEPO“.

  3. Nevstupovat do kulturního sálu v botách, z důvodu poškození podlahy je nutné se přezouvat ve vestibulu (hlavně v deštivém počasí a zimním období). Používejte obutí vhodné pro sálové sporty se světlou podrážkou!

  4. Udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách kulturního sálu a přilehlých prostorách

  1. Upozornit provozovatele na vzniklé závady a poškození sálu a přilehlých prostor

  2. Poslední uživatel badmintonu použité stojany a síť uloží tak, aby nepřekážely dalším aktivitám v sále.

  3. Při odchodu zkontrolovat zda se v sále a v přilehlých prostorách nesvítí, neteče voda nebo neprotéká WC.

  4. Dodržovat rozpis hodin pronájmu.

Uživatelům je zakázáno:

3.9 Vstupovat do prostor, které nejsou předmětem pronájmu

3.10 Bezdůvodně manipulovat s vybavením sálu, se zavěšenými panely a svítidly

3.11 Nosit do sálu potraviny a skleněné láhve a dále předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost

osob nebo poškodit dřevěné parkety

3.12 Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm

3.13 Zasahovat do elektrických, vodovodních nebo plynových rozvodů a zařízení

  1. Vodit do objektu psy a jiná zvířata

 

4. CENA PRONÁJMU A ZPŮSOB PLATBY

4.1 Cena za dlouhodobý pronájem je součástí Smlouvy o nájmu. Způsob platby a termíny za dlouhodobý pronájem jsou stanoveny ve Smlouvě o nájmu

4.2 Cena hodinového nájmu za badminton je stanovena ve výši 60,- Kč/hodinu. Způsob platby za badminton proběhne vždy na konci kalendářního měsíce, nejpozději do 5. dne měsíce následujícího. Platba bude probíhat hotově na Obecním úřadě u paní Kudelové. Pokud dojde u uživatele k prodlení, nebude mu nadále umožněn vstup do sálu za tímto účelem.

 

5. BEZPEČNOST

5.1 Za dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel odpovídá nájemce (uživatel).

5.2 První pomoc a nezbytné ošetření zajišťuje odpovědná osoba (viz bod 1.3)

5.3 Lékárnička je umístěna na viditelném místě u vstupu do sálu. Její použití je uživatel povinen oznámit na OÚ paní Kudelové a ošetření každého úrazu zapsat do Knihy úrazů.

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Tento Provozní řád je závazný pro všechny uživatele sálu.

6.2 Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.

6.3 Případné poškození nebo znečištění konstrukcí a vybavení oznamte neprodleně na Obecní úřad v Čavisově, tel. 553 768 059, 606 741 097.

6.4 Provozní řád byl schválen Zastupitelstvem obce Čavisov usnesením č……………..

dne …………………… Účinnost nabývá dnem 1.4.2014.

 

Další důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba 155

Policie 158

Policie Velká Polom 553 770 279 

Hasiči 150

tísňová linka 112

 

 

 

 

Ing. Jana Dedková

starostka obce